Kakšne pobude in potrebe bomo nevladniki posredovali lokalnim politikom

Po uspešno izvedeni Šoli za župane smo na ZLHT - Regionalnem centru zbrali pobude in predloge, ki jih bomo med kampanjo za lokalne volitve posredovali kandidatom na letošnjih lokalnih volitvah.  V tem članku so predstavljena vsebinska izhodišča na podlagi katerih smo pripravili natančnejše pobude in predloge za odločevalce na lokalni ravni.
 

Na šoli za župane so v zasavski regiji sodelovali predstavniki nevladnih organizacij in politični predstavniki iz Zagorja, Hrastnika in Litije.

Vsebinska izhodišča za občino Hrastnik

Predstavniki NVO so v hrastniškem omizju na Šoli za župane izpostavili, da si želijo trajnostnega razvoja občine, s poudarkom na okoljskem vidiku, mobilnosti, urejanja parkov, zasaditev novih dreves, predlagajo tudi nabavo električnih vozil in koles in možnost souporabe teh prevoznih sredstev.  Rešitve vidijo v evropskih sredstvih. Izpostavljajo, da je potrebno na tem področju pridobiti nova znanja in nove partnerje.

Nevladniki opozarjajo, da nevladni sektor nima dovolj moči oziroma nima aktivnejše vloge pri načrtovanju in implementaciji občinskih projektov. Predlagajo, da se nevladnim organizacijam in civilni družbi z večjim vključevanjem v procese odločanja dodeli večjo vlogo.  

Predstavniki nevladnih organizacij iz Hrastnika izpostavljajo, da so nevladne organizacije preobremenjene z birokratskimi obveznostmi. Predlagajo razbremenitev nevladnih organizacij z birokracijo ali dodaten podporni servis za nevladne organizacije na tem področju.

Na področju invalidov si želijo ustreznejših prostorskih kapacitet za organizacije, ki naslavljajo to problematiko. Izpostavljajo pomanjkanje primernih stanovanj za invalide in potrebo po servisnem centru za invalide. Predlagajo spodbujanje NVO-jev v smeri pomoči in informiranja invalidov. Kot primer dobre prakse navajajo center aktivnosti Fužine (center za starejše občane, ki se nahaja zraven doma starejših občanov).

Poleg pobud so bile izpostavljene še nekatere lokalne potrebe:

 • potreba po obnovi kulturnega doma na Dolu pri Hrastniku, ki bi lahko predstavljal souporabo prostora za združevanje društev,
 • potreba po krepitvi izobraževalnih in svetovalnih društvih (predvsem za diabetike),
 • izpostavljen je bil primer dobre prakse povezovanja – Festival Funštrc. Predlagajo še več tovrstnih spodbud za še več takega povezovanja in sodelovanja.
 • obstajajo potrebe po pomoči starejšim, izpostavljajo potrebo po sodelovanju nevladnih organizacij na tem področju.
 • potreba po profesionalizaciji nevladnih organizacijah,
 • izpostavljeni so bili prostorski problemi nekaterih društev (­Bukvarna),
 • potreba po prostovoljskem centru, kjer bi se lahko prostovoljci med sabo povezali in sodelovali in izmenjevali informacije o prostovoljskih delih,
 • predstavljena je bila pobuda z naslovom Stara roba je nova raba za brezdomce, ki je usmerjena v področje brezdomstva in socialno najšibkejših,
 • izpostavljena je bila potreba po podmladku v kulturnih organizacijah,
 • v občini obstaja manko prenočitvenih kapacitet,
 • več komunikacije in  sodelovanja pri razpisih,

Vsebinska izhodišča za občino Zagorje ob Savi

Političnim predstavnikom iz  Zagorja ob Savi je bila najprej predstavljena pobuda za zmanjševanje sežiganja odpadkov z zmanjševanjem količine odpadkov.  Predlagali so vpeljevanje »Zero waste« politike, v katero bi morale biti vključene vse občine, ki vozijo odpadke na isto deponijo. Potrebno je ozaveščanje o »zero waste« razmišljanju, ponovni uporabi odpadkov, predlagali so izdajo odlokov za lokalne trgovine, ki bi omejevali porabo plastične embalaže. Vpeljevanje sistema odkupa odpadkov bi pomagalo pri motivaciji za ločevanje odpadkov, prodajalce pa bi bilo potrebno obdavčiti po porabi plastike.

Izpostavili so pobudo po ozaveščanju o pomenu ustreznega recikliranja in nadgradnji sistema za ravnanje z odpadki. Problematični so organski odpadki. Pomembno je, da se zabojnike za organske odpadke ustrezno čisti, vpeljati je potrebno sistem za recikliranje plenic in podobno. Predlagajo več (pro)aktivnosti s strani komunalnih redarjev ter javne objave o količinah pripeljanih in predelanih odpadkov.

Na zagorskem omizju je bila predstavljena tudi pobuda, da bi preiskavo merjenja kostne gostote krilo zdravstveno zavarovanje. Ta pobuda je bila na kandidate naslovljena z namenom pridobivanja podpore pri reševanju te problematike.

V Zagorju sicer dobro, vendar bi si v Zasavju želeli bolj prilagojen javni prevoz za invalide in invalidom bolj prilagojene klančine.

Na območju Zagorja je potrebno še bolj spodbujati gibanje otrok ter organizirati vodene vadbe za starejše, npr. v Europarku. To bi bila lahko »županova telovadba«, ki bi k gibanju spodbujala starejše. Komentar: povezati se s Šolo zdravja.

Izpeljati začetno promocijsko akcijo – Teden lokalne samooskrbe s hrano v osnovnih šolah in drugih javnih zavodih. Z namenom spodbujanja lokalne samooskrbe s hrano. Dodali so pomen kratkih verig ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so namenjena lokalni samooskrbi. Za podporo lokalni samooskrbi bi bilo v Zasavju potrebno organizirati močno mrežo lokalnih kmetov.

Vsebinska izhodišča za občino Litija

V litijskem omizju je bila močno izpostavljana stanovanjska problematika, predvsem problematika stanovanj brez dvigal, ki so neustrezna za kakovostno bivanje ostarelega prebivalstva.  Na območju Litije obstajajo prazne oz. prevelike hiše. Predlagajo pobudo po sobivanju mlajših in starejših. Če ima starejša oseba v svoji hiši prostor oz. možnost bivanja še nekoga, bi plačilo najemnine najemojemalci v določeni meri lahko kompenzirali s pomočjo pri oskrbi starejših oseb, ki prebivajo v teh hišah. Izpostavljajo še potrebo po neprofitnih stanovanjih in po novih oskrbovanih stanovanjih. Na tem mestu so predstavili še stanovanjske zadruge, ki bi jih vzpostavili glede na potrebe v skupnosti. Pomembno pa je, da se posvetijo tudi krajem izven mesta Litija.

V omizju je bila izpostavljena potreba po dnevnem centru in aktivnostih za starejše. Predlagajo zunanji fitnes ob Savi, urediti prevoze za starejše ter poskrbeti za boljšo  mobilnost starejših. Kot primer dobre prakse izpostavljajo projekt Sopotniki. Po mnenju nekaterih predstavnikov NVO je v občini potreben tudi Svet za starejše.

Za področje podeželja so organizacije izpostavile problem odhajanja mladih iz podeželja. Zanima jih s kakšnimi ukrepi bodo vodilni na občini zadržali mlade na podeželju. Kot vzrok izpostavljajo slabo infrastrukturo na podeželju občine, premalo denarja in projektov v okoliških krajih. Na področju podeželja predlagajo spodbujanje povezovanja kmetov ter vzpostaviti lokalne trgovine s ponudbo lokalne hrane (namesto tržnice enkrat na teden).

V Litiji je potreba po večjem posluhu odločevalcev do pop/alternativne kulture v občini ter pomoč pri promoviranju takšnih projektov. Več koriščenja EU sredstev za področje kulture in izboljšanje partnerskega odnosa med občino in organizacijami, ki delujejo na tem področju. Predstavniki organizacij spodbujajo pridobivanje EU sredstev za obnovitev Gradu Ponoviče in resen razmislek o odkupu tega objekta. Pri občinskem razpisu za sofinanciranje organizacij, ki delujejo na področju kulture pa naj se kot nastop na javni prireditvi šteje tudi nastop na festivalu F52.

Na področju športa predstavniki organizacij izpostavljajo potrebo po dodatnih sredstvih za šport. Predvsem za plačila dvorane in trenerjev. Dajejo pobudo za ponoven sklic športnih društev za vzpostavitev športne zveze. Pri gradnji športne infrastrukture je potrebno upoštevati komentarje športnih društev. Aktualna problematika je namreč ta, da v Litiji ni primernega zunanjega igrišča za športe z žogo.

Na področju turizma predstavniki organizacij izpostavljajo, da v občini ni enotne vizije razvoja turizma - vse je razdrobljeno. Bolje izkoristiti potencial reke Save. Kot povezovalca Turizma predstavniki NVO vidijo ZKMŠ. Poudarjajo, da je ta javni zavod potrebno kadrovsko okrepiti. Predlagajo še več spodbud v smeri povezovanja različnih deležnikov na področju turizma. Kot zelo pomembo pa sistemsko urediti turizem v občini.

Izpostavljene so bile še nekatere skupne pobude

Vključevanje šolarjev v razvoj občine. Predlog so krožki na OŠ, kjer bi lahko otroci pripravili svoje zamisli za razvoj občine.

Vzpostaviti nove svete glede skupine prebivalstva. Primer sta Svet za starejše in Svet za mlade.

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619