STANJE SEKTORJA V REGIJI

Stanje nevladnega sektorja v zasavski regiji od leta 2015 do 2018

ŠTEVILO IN OBLIKA NVO 

V letu 2018 je bilo v zasavski regiji registriranih 613 nevladnih organizacij. Od tega je bilo 572 društev, 35 zavodov in šest ustanov. V letu 2018 je bilo največ nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi (192), v občini Trbovlje jih beležimo 170, v občini Litija 161 in v občini Hrastnik 90.

V letu 2018 v zasavski regiji beležimo 10,74 nevladne organizacije na 1000 prebivalcev, kar je manj v primerjavi s Slovenijo, kjer v istem letu beležimo 12,80 nevladne organizacij na 1000 prebivalcev.

Delež društev je v strukturi nevladnih organizacij predstavlja 93,3 odstotka, na ravni Slovenije predstavljajo društva 87,2 odstotka nevladnega sektorja. Podobno kot na slovenski ravni, so tudi v zasavski regiji najbolj zastopana športna in rekreativna društva.

Tabela 1. Število in oblika nevladnih organizacij v zasavski regiji po občinah za leto 2018

 

Zagorje ob Savi

Litija

Hrastnik

Trbovlje

Regija

društva

178

153

88

153

572

zavodi

11

5

2

17

35

ustanove

3

3

0

0

6

Skupaj

192

161

90

170

613

V regiji deluje največ društev v Zagorju ob Savi (178), najmanj pa v občini Hrastnik (88), ki je tudi po površini in število prebivalcev najmanjša. V Trbovljah deluje največ zavodov (17), ustanove pa so prisotne le v Zagorju ob Savi (3) in v Litiji (3).

Grafikon 1. Delež nevladnih organizacij v regiji glede na obliko v letu 2018

Nevladni sektor zasavske regije v veliki večini sestavljajo društva (93%,) v šestih odstotkih zavodi, ustanove pa predstavljajo le en odstotek nevladnega sektorja.

Tabela 2. Število nevladnih organizacij v zasavski regiji od leta 2015 do leta 2018

 

2015

2016

2017

2018

društva

575

575

569

572

zavodi

22

31

34

35

ustanove

7

6

6

6

Skupaj

604

612

609

613

V štirih letih (od leta 2015 do leta 2018) se je število nevladnih organizacij povečalo za devet, predvsem na račun zavodov. V tem obdobju je bilo ustanovljenih 13 novih zavodov, število društev se je zmanjšalo za tri, z delovanjem je prekinila ena ustanova.

Grafikon 2. Gibanje števila nevladnih organizacij po obliki od leta 2015 do leta 2018

Od leta  2015 do 2018 se število nevladnih organizacij v zasavski regiji rahlo povečuje (v letu 2015 so v regiji delovale 604 nevladne organizacije, v letu 2018 pa jih beležimo 613). Število NVO v regiji se povečuje predvsem na račun zavodov, katerih število se je v zadnjih štirih letih povečalo za 13 (iz 22 na 35). Število društev se od leta 2015 do leta 2018 ni bistveno spreminjalo in prav tako ne beležimo bistvenih sprememb pri številu ustanov.

FINANCIRANJE NVO

Tabela 3. Skupen znesek javnih sredstev, ki so jih občine nakazale NVO (v EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Občina Zagorje ob Savi

894143.27

889,707.31

908,875.36

1,053,599.89

1122658.58

Občina Litija

567,949.78

530,137.23

687,036.78

650,458.35

678836.61

Občina Hrastnik

346,619.68

359,154.14

373,900.88

595,370.18

425301.02

Občina Trbovlje

518,857.62

523,771.20

522,952.09

483,920.89

514765.22

Na podlagi predstavljenih podatkov ugotavljamo, da od leta 2014 občine zasavske regije  namenjajo vedno več javnih sredstev nevladnih organizacijam. Pozitiven trend je še posebej izrazit v Občini Zagorje ob Savi, kjer se v zadnjih štirih letih stalno povečuje delež javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij. Delež javnih sredstev, ki jih občina namenja nevladnim organizacijam se glede na zadnja štiri leta v povprečju povečuje tudi v Občini Litija.

Grafikon 3. Javno financiranje NVO  s strani občin  od leta 2015 do 2018

V Občini Trbovlje beležimo enakomerno financiranje nevladnih organizacij skozi vsa zadnja štiri leta, v Občini Hrastnik pa enakomerno povečevanje javnih sredstev v letih 2014 , 2015 in 2016, v letu 2017 so delež javnih sredstev bistveno povečali (za dobrih 200.000,00 €), v letu 2018 pa so sredstva zmanjšali za cca. 170.000,00 €. V povprečju tudi v Občini Hrastnik zaznavamo povečevanje javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij.

Tabela 4. Število in delež društev glede na višino prihodkov v regiji v letu 2018

Višina prihodkov društev v letu 2018

 

 

 

 

višina celotnih prihodkov

število društev v regiji

Delež v % 

 Število društev v Sloveniji

Delež v %

od 0 do 0.9 EUR prihodkov

68

11.88811189

3957

17.00326573

od 1 do 5.000.00€ EUR prihodkov

221

38.63636364

8613

37.01014094

od 5001.00 EUR do 10.000.00 EUR prihodkov

88

15.38461538

3053

13.11876934

od 10001.00 EUR do 20.000.00 EUR prihodkov

71

12.41258741

2823

12.1304572

od 20001.00 EUR do 50.000.00 EUR prihodkov

81

14.16083916

2787

11.97576487

od 50.001.00 EUR do 100.000.00 EUR prihodkov

30

5.244755245

1064

4.572017876

nad 100.001 EUR prihodkov

13

2.272727273

975

4.18958405

Skupaj

572

100

23272

100

Glede na višino prihodkov ugotavljamo, da slabih 40% (221) društev v zasavski regiji na leto ustvarja od enega do 5000,00 evrov, z manj kot enim evrom prihodka na leto deluje ustvari 12% društev (68), dobrih 15% društev (88) ustvari med 5001,00€ in 10.000,00€ prihodka na organizacijo, v skupini, ki ustvarja med 10.000,00€ in 50.000,00€ prihodkov na organizacijo je 26% društev (152 društev), z več kot 100.000,00€ letnega prihodka pa delujeta dva odstotka društev % (13).  

V povprečju društva s pridobitno dejavnosti ustvarijo slabih 24% vseh prihodkov. Vsa društva iz regije (572) s pridobitno dejavnostjo ustvarijo dobrih dvesto tisoč evrov. Pridobitna dejavnost je veliko bolj razvita v zavodih, ki iz naslova pridobitne dejavnosti ustvarijo skoraj 86 odstotka svojih prihodkov.

Tabela 5. Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2018

Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2018

število društev

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

178

3017030.46

730263.53

24.20471187

Litija

153

2469077.14

572585.04

23.19024508

Hrastnik

88

1400034.26

308464.8

22.03266083

Trbovlje

153

2149713.53

553487.18

25.74702035

Regija

572

9035855.39

2164800.55

23.95789282

Tabela 6. Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2018

Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2018

število zavodov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

11

109546.03

108946.02

99.45227591

Litija

5

17068.35

17064.9

99.97978715

Hrastnik

2

54319.17

54317.91

99.99768038

Trbovlje

17

341008.56

267716.81

78.5073577

Regija

35

521942.11

448045.64

85.842018           


Ustanove v regiji so slabo likvidne in njihovi prihodki močno variirajo. V letu 2018 je šest delujočih ustanov v regiji ustvarilo slabih 10.000,00€. Ustanove iz Zagorja ob Savi so v letu 2018 s pridobitno dejavnostjo ustvarijo 65% svojih prihodkov, litijske ustanove pa s pridobitno dejavnostjo v tem letu niso ustvarile prihodkov. 

Tabela 7. Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov 2018

Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov v letu 2018

število ustanov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

3

3404.4

2222.62

65.28668782

Litija

3

7068.3

0

0

Hrastnik

0

0

0

0

Trbovlje

0

0

0

0

Regija

6

10472.7

2222.62

21.2229893


NEVLADNE ORGANCIIJE V JAVNEM INTERESU IN DONACIJE 0,5% DOHODNINE 

V zasavski regiji je leta 2018 delovalo 163 organizacij s statusom v javnem interesu. Od tega je bilo 158 društev, trije zavodi in dve ustanovi.  Največ nevladnih organizacij leta 2018 v javnem interesu beležimo v Zagorju  ob Savi (55), najmanj pa v občini Hrastnik (23), v Litiji je delovalo 41, v Trbovljah pa 44 nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu. Nevladne organizacije s statusom v javnem interesu so upravičene do donacij iz naslova 0,5% dohodnine, ki jih lahko posamezniki namenijo izbranim NVO v javnem interesu.

Tabela 8. Upravičenci do donacij 0,5-NVO v javnem interesu v letu 2018 v zasavski regiji

 

Litija

Zagorje

Trbovlje

Hrastnik

Zasavska regija

Društvo

41

53

41

23

158

Zavod

0

0

3

0

3

Ustanova

0

2

0

0

2

Skupaj

41

55

44

23

163

 

Tabela 9. NVO prejemnice donacij 0,5 v letu 2018, v zasavski regiji

 

Litija

Zagorje ob Savi

Trbovlje

Hrastnik

Regija

št. NVO prejemnic donacij

41

55

44

23

163

št. NVO prejemnic več kot 5 donacij

31

39

30

19

119

skupno število donacij /ljudi doniralo

2263

2736

1902

1216

8117

skupen znesek prejetih sredstev

21572.15

25817.34

19775.54

10590.05

77755.08

št. NVO prejemnic manj kot 5 donacij

1

10

8

3

22

št. NVO, ki niso prejele donacij

9

6

6

1

22

Od vseh nevladnih organizacij iz zasavske regije, ki so bile upravičene do prejemanja donacij iz naslova 0,5%, v letu 2018, je 119 organizacij prejelo  več kot pet donacij na posamezno organizacijo, 22 organizacij je prejelo manj kot pet donacij na organizacijo,  22 organizacij pa ni prejelo nobene donacije.  V letu 2018, v zasavski regiji, beležimo 8117 vseh donacij nevladnim organizacijam v javnem interesu, v skupni vrednosti 77.755,08 €.  Največ sredstev so z donacijami zbrale nevladne organizacije iz Zagorja ob Savi (25.817,34 €), najmanj pa nevladne organizacije v javnem interesu iz Hrastnika (10.590,05 €).  Trboveljske nevladne organizacije v javnem interesu so prejele 19.775,51 €, litijske pa 21.572,15 €.

DELOVNA MESTA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Nevladne organizacije zasavske regije so v letu 2018 skupaj ustvarjale 52,27 delovnega mesta. Največ delovnih mest so ustvarile trboveljske NVO (18,35 delovnega mesta), najmanj pa hrastniške (7,03 delovnega mesta). Zagorske NVO so ustvarjale 12,13 delovnega mesta, litijske pa 14,76 delovnega mesta.

Tabela 10. Število NVO in zaposlenih v nevladnih organizacijah po občinah in v regiji v letu 2018

Občina

Število NVO

Zaposleni v NVO

Zagorje ob Savi

192

12.13

Trbovlje

170

18.35

Litija

161

14.76

Hrastnik

90

7.03

Regija

613

52.27

V povprečju so od leta  2015 do 2018 nevladne organizacije v zasavski regiji ustvarjale 47,6 delovnega mesta.  Največ delovnih mest so v povprečju med letom 2015 in letom 2018 ustvarjale nevladne organizacije iz občine Trbovlje (17,98 delovnega mesta), najmanj pa NVO iz občine Hrastnik (6,62 delovnega mesta). V letu 2018  so največ delovnih mest ustvarjale NVO iz Trbovelj (18,35) , najmanj pa NVO iz občine Hrastnik (7,03).    NVO iz Zagorja ob Savi so v letu 2018  ustvarjale 12,13, litijske pa 14,76 delovnega mesta.

Tabela 11. Število delovnih mest po občinah zasavske regije in po letih v NVO 

 

2015

2016

2017

2018

Povprečje

Zagorje ob Savi

13.18

12.04

9.65

12.13

11.75

Litija

8.61

9.61

12.19

14.76

11.2925

Hrastnik

5.54

6.1

7.84

7.03

6.6275

Trbovlje

20.15

19.27

14.14

18.35

17.9775

Skupaj

47.48

47.02

43.82

52.27

47.6475

 

V letu 2018 je bilo v vseh nevladnih organizacijah na ravni Slovenije (23272) zaposlenih 3541 ljudi. To pomeni, da je v povprečju v eni nevladni organizaciji na voljo 0,15 delovnega mesta. V zasavski regiji pa je v povprečju na eno nevladno organizacijo na voljo 0,09 zaposlitve. Iz tega izhaja, da je število zaposlenih v NVO v zasavski regiji skoraj za polovico manjše kot je slovensko povprečje zaposlenih v NVO.

Cerlotna analiza o stanju nevladnega sektorja v zasavski regiji za obdobje 2015 - 2018 je na voljo TUKAJ.

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru