STANJE SEKTORJA V REGIJI

 

 

 

 

 

Podpora za društva, zasebne zavode in ustanove 

v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje.

 

Stanje nevladnega sektorja v zasavski regiji od leta 2015 do 2018

ŠTEVILO IN OBLIKA NVO 

V letu 2018 je bilo v zasavski regiji registriranih 613 nevladnih organizacij. Od tega je bilo 572 društev, 35 zavodov in šest ustanov. V letu 2018 je bilo največ nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi (192), v občini Trbovlje jih beležimo 170, v občini Litija 161 in v občini Hrastnik 90.

V letu 2018 v zasavski regiji beležimo 10,74 nevladne organizacije na 1000 prebivalcev, kar je manj v primerjavi s Slovenijo, kjer v istem letu beležimo 12,85 nevladne organizacij na 1000 prebivalcev.

Tabela 1. Struktura NVO v letu 2018

Občina  število
prebivalcev 
število
NVO
Število
društev 
Število
zavodov
Število
ustanov
Število NVO
na 1000
preb.
Zagorje ob Savi 16.476 192 178 11 3 11,65
Litija 15.342 161 153 5 3 10,49
Hrastnik 9.191 90 88 2 0 9,79
Trbovlje 16.041 170 153 17 0 10,60
Skupaj regija  57.050 613 572 35 6 10,74
Skupaj Slovenija 2.076.595 26.684 23.272 3.180 232 12,85

V regiji deluje največ društev v Zagorju ob Savi (178), najmanj pa v občini Hrastnik (88), ki je tudi po površini in število prebivalcev najmanjša. V Trbovljah deluje največ zavodov (17), ustanove pa so prisotne le v Zagorju ob Savi (3) in v Litiji (3).

Delež društev je v strukturi nevladnih organizacij predstavlja 93,3 odstotka, na ravni Slovenije predstavljajo društva 87,2 odstotka nevladnega sektorja. Podobno kot na slovenski ravni, so tudi v zasavski regiji najbolj zastopana športna in rekreativna društva.

Grafikon 1. Število društev glede na obliko v letu 2018, v zasavski regiji 


Nevladni sektor zasavske regije v veliki večini sestavljajo društva (93%,) v šestih odstotkih zavodi, ustanove pa predstavljajo le en odstotek nevladnega sektorja.

Grafikon 2. Delež nevladnih organizacij v regiji glede na obliko v letu 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Število nevladnih organizacij v zasavski regiji od leta 2015 do leta 2018

 

2015

2016

2017

2018

društva

575

575

569

572

zavodi

22

31

34

35

ustanove

7

6

6

6

Skupaj

604

612

609

613

V štirih letih (od leta 2015 do leta 2018) se je število nevladnih organizacij povečalo za devet, predvsem na račun zavodov. V tem obdobju je bilo ustanovljenih 13 novih zavodov, število društev se je zmanjšalo za tri, z delovanjem je prekinila ena ustanova.

Grafikon 3. Gibanje števila NVO po letih v zasavski regiji 

 

 

 

 

 

 

 

 


Od leta  2015 do 2018 se število nevladnih organizacij v zasavski regiji rahlo povečuje (v letu 2015 so v regiji delovale 604 nevladne organizacije, v letu 2018 pa jih beležimo 613). Število NVO v regiji se povečuje predvsem na račun zavodov, katerih število se je v zadnjih štirih letih povečalo za 13 (iz 22 na 35). Število društev se od leta 2015 do leta 2018 ni bistveno spreminjalo in prav tako ne beležimo bistvenih sprememb pri številu ustanov.

FINANCIRANJE NVO
 

Tabela 3. Višina prihodkov po oblikah NVO v letih od 2015 do 2018, v zasavski regiji

Oblika
NVO
2015 2016 2017 2018
št. prihodki št. prihodki št. prihodki št. prihodki
Društva  575 8.419.065,00 575 8.504.410,41 569 9.129.039,60 572 9.035.855,39
Zavodi  22 236.891,00 31 402.168,30 34 564.970,00 35 521.942,10
Ustanove 7 21.298,00 6 14.432,40 6 1.613,00 6 10.472,60
Skupaj  604 8.677.254,00 612 8.921.011,11 609 9.695.622,60 613 9.568.270,09

 

Tabela 4. Skupen znesek javnih sredstev, ki so jih občine nakazale NVO (v EUR) po letih

Občina 2014 2015 2016 2017 2018
Zagorje
ob Savi
894.143,27 889.707,31 908.875,36 1.053.599,89 1.122.658,58
Litija 567.949,78 530.137,23 687.036,78 650.458,35 678.836,61
Hrastnik 346.619,68 359.154,14 373.900,88 595.370,18 425.301,02
Trbovlje 518.857,62 523.771,20 522.952,09 483.920,89 514.765,22

Na podlagi predstavljenih podatkov ugotavljamo, da od leta 2014 občine zasavske regije  namenjajo vedno več javnih sredstev nevladnih organizacijam. Pozitiven trend je še posebej izrazit v Občini Zagorje ob Savi, kjer se v zadnjih štirih letih stalno povečuje delež javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij. Delež javnih sredstev, ki jih občina namenja nevladnim organizacijam se glede na zadnja štiri leta v povprečju povečuje tudi v Občini Litija.

Grafikon 4. Javno financiranje NVO  s strani občin  od leta 2015 do 2018

V Občini Trbovlje beležimo enakomerno financiranje nevladnih organizacij skozi vsa zadnja štiri leta, v Občini Hrastnik pa enakomerno povečevanje javnih sredstev v letih 2014 , 2015 in 2016, v letu 2017 so delež javnih sredstev bistveno povečali (za dobrih 200.000,00 €), v letu 2018 pa so sredstva zmanjšali za cca. 170.000,00 €. V povprečju tudi v Občini Hrastnik zaznavamo povečevanje javnih sredstev, ki jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij.

Tabela 5. Prihodki NVO in delež sofinanciranja s strani občin v letu 2018

Občina Celotni
prihodki NVO (v EUR)
Skupen znesek sredstev,
ki jih je občina nakazala NVO (v EUR)

Delež sofinancir.
NVO z javnimi
sredstvi s strani
občin (v %)

Občina Zagorje ob Savi 3.129.980,87 1.122.658,58 35,87
Občina Litija 2.493.213,74 678.836,61 27,23
Občina Hrastnik 1.454.353,43 425.301,02 29,24
Občina Trbovlje 2.490.722,09 514.765,22 20,67
Regija 9.568.270,13 2.741.561,43 28,25

Tabela 6. Število in delež društev glede na višino prihodkov v regiji v letu 2018

Višina celotnih prihodkov  število društev v regiji delež v % 
od 0 do 0.9 EUR prihodkov 68 11,89
od 1 do 5.000.00€ EUR prihodkov 221 38,64
od 5001.00 EUR do 10.000.00 EUR prihodkov 88 15,38
od 10001.00 EUR do 20.000.00 EUR prihodkov 71 12,41
od 20001.00 EUR do 50.000.00 EUR prihodkov 81 14,16
od 50.001.00 EUR do 100.000.00 EUR prihodkov 30 5,24
nad 100.001 EUR prihodkov 13 2,27
Skupaj 572 100

Glede na višino prihodkov ugotavljamo, da slabih 40% (221) društev v zasavski regiji na leto ustvarja od enega do 5000,00 evrov, z manj kot enim evrom prihodka na leto deluje ustvari 12% društev (68), dobrih 15% društev (88) ustvari med 5001,00€ in 10.000,00€ prihodka na organizacijo, v skupini, ki ustvarja med 10.000,00€ in 50.000,00€ prihodkov na organizacijo je 26% društev (152 društev), z več kot 100.000,00€ letnega prihodka pa delujeta dva odstotka društev % (13).  

Tabela 7. Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2018

Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2018

število društev

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

178

3.017.030,46

730.263,53

24,20

Litija

153

2.469.077,14

572.585,04

23,19

Hrastnik

88

1.400.034,26

308.464,8

22,03

Trbovlje

153

2.149.713,53

553.487,18

25,75

Regija

572

9.035.855,39

2.164.800,55

23,96

V povprečju društva s pridobitno dejavnosti ustvarijo slabih 24% vseh prihodkov. Vsa društva iz regije (572) s pridobitno dejavnostjo ustvarijo dobrih dvesto tisoč evrov. Pridobitna dejavnost je veliko bolj razvita v zavodih, ki iz naslova pridobitne dejavnosti ustvarijo skoraj 86 odstotka svojih prihodkov.

Tabela 8. Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2018

Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2018

število zavodov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

11

109.546,03

108.946,02

99,45

Litija

5

17.068,35

17.064,9

99,98

Hrastnik

2

54.319,17

54.317,91

100

Trbovlje

17

341.008,56

26.7716,81

78,51

Regija

35

521.942,11

448.045,64

85,84     

Ustanove v regiji so slabo likvidne in njihovi prihodki močno variirajo. V letu 2018 je šest delujočih ustanov v regiji ustvarilo slabih 10.000,00€. Ustanove iz Zagorja ob Savi so v letu 2018 s pridobitno dejavnostjo ustvarijo 65% svojih prihodkov, litijske ustanove pa s pridobitno dejavnostjo v tem letu niso ustvarile prihodkov. 

Tabela 9. Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov 2018

Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov v letu 2018

število ustanov

Celotni prihodki v EUR

Prihodki iz pridobitne
dejavnosti v EUR

Delež prihodkov iz
pridobitne dej. V %

Zagorje ob Savi

3

3.404,4

2.222,62

65,29

Litija

3

7.068,3

0

0

Hrastnik

0

0

0

0

Trbovlje

0

0

0

0

Regija

6

10.472,7

2.222,62

21,22


NEVLADNE ORGANCIIJE V JAVNEM INTERESU IN DONACIJE 0,5% DOHODNINE 

V zasavski regiji je leta 2018 delovalo 163 organizacij s statusom v javnem interesu. Od tega je bilo 158 društev, trije zavodi in dve ustanovi.  Največ nevladnih organizacij leta 2018 v javnem interesu beležimo v Zagorju  ob Savi (55), najmanj pa v občini Hrastnik (23), v Litiji je delovalo 41, v Trbovljah pa 44 nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu. Nevladne organizacije s statusom v javnem interesu so upravičene do donacij iz naslova 0,5% dohodnine, ki jih lahko posamezniki namenijo izbranim NVO v javnem interesu.

Tabela 10. Upravičenci do donacij 0,5-NVO v javnem interesu v letu 2018 v zasavski regiji

 

Litija

Zagorje

Trbovlje

Hrastnik

Zasavska regija

Društvo

41

53

41

23

158

Zavod

0

0

3

0

3

Ustanova

0

2

0

0

2

Skupaj

41

55

44

23

163

 

Tabela 11. NVO prejemnice donacij 0,5 v letu 2018, v zasavski regiji

 

Litija

Zagorje ob Savi

Trbovlje

Hrastnik

Regija

št. NVO prejemnic donacij

41

55

44

23

163

št. NVO prejemnic več kot 5 donacij

31

39

30

19

119

skupno število donacij /ljudi doniralo

2.263

2.736

1.902

1.216

8.117

skupen znesek prejetih sredstev

21.572,15

25.817,34

19.775,54

10.590,05

77.755,08

št. NVO prejemnic manj kot 5 donacij

1

10

8

3

22

št. NVO, ki niso prejele donacij

9

6

6

1

22

Od vseh nevladnih organizacij iz zasavske regije, ki so bile upravičene do prejemanja donacij iz naslova 0,5%, v letu 2018, je 119 organizacij prejelo  več kot pet donacij na posamezno organizacijo, 22 organizacij je prejelo manj kot pet donacij na organizacijo,  22 organizacij pa ni prejelo nobene donacije.  V letu 2018, v zasavski regiji, beležimo 8117 vseh donacij nevladnim organizacijam v javnem interesu, v skupni vrednosti 77.755,08 €.  Največ sredstev so z donacijami zbrale nevladne organizacije iz Zagorja ob Savi (25.817,34 €), najmanj pa nevladne organizacije v javnem interesu iz Hrastnika (10.590,05 €).  Trboveljske nevladne organizacije v javnem interesu so prejele 19.775,51 €, litijske pa 21.572,15 €.

DELOVNA MESTA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Nevladne organizacije zasavske regije so v letu 2018 skupaj ustvarjale 52 delovnih mest. Največ delovnih mest so ustvarile trboveljske NVO (18 delovnih mest), najmanj pa hrastniške (7 delovnih mest). Zagorske NVO so ustvarjale 12 delovnih mest, litijske pa 15 delovnih mest.

Tabela 12. Število NVO in zaposlenih v nevladnih organizacijah po občinah in v regiji v letu 2018

Občina Število NVO Zaposleni v NVO Povprečno število
zaposlenih na NVO
Zagorje ob Savi 192 12 0,06
Trbovlje 170 18 0,11
Litija 161 15 0,09
Hrastnik 90 7 0,08
Regija 613 52 0,09


Tabela 13. Število delovnih mest po občinah zasavske regije in po letih v NVO 

Občina 2015 2016 2017 2018 Povprečje
Zagorje ob Savi 13 12 10 12 12
Litija 9 10 12 15 11
Hrastnik 6 6 8 7 7
Trbovlje 20 19 14 18 18
Skupaj 47 47 44 52 48

V povprečju so od leta  2015 do 2018 nevladne organizacije v zasavski regiji ustvarjale 48 delovnih mest.  Največ delovnih mest so v povprečju med letom 2015 in letom 2018 ustvarjale nevladne organizacije iz občine Trbovlje (18 delovnih mest), najmanj pa NVO iz občine Hrastnik (7 delovnih mest). V letu 2018  so največ delovnih mest ustvarjale NVO iz Trbovelj (18) , najmanj pa NVO iz občine Hrastnik (7). NVO iz Zagorja ob Savi so v letu 2018  ustvarjale 12, litijske pa 15 delovnih mest.

V letu 2018 so v zasavski regiji društva ustvarjala 41 delovnih mest, zavodi 11, ustanove pa delovnih mest niso ustvarjale. Glede na razmerje med številom organizacij (po obliki) in številom delovnih mest so bili v letu 2018 najbolj uspešni zavodi, saj 35 zavodov zagotavlja 11 delovnih mest (0,31 delovnega mesta na posamezno organizacijo), 527 društev jih zagotavlja 41 (0,07 delovnega mesta), šest ustanov pa nobenega.  

V letu 2018 je bilo v vseh nevladnih organizacijah na ravni Slovenije (23.272) zaposlenih 3.541 ljudi. To pomeni, da je v povprečju v eni nevladni organizaciji na voljo 0,15 delovnega mesta. V zasavski regiji pa je v povprečju na eno nevladno organizacijo na voljo 0,09 zaposlitve. Iz tega izhaja, da je število zaposlenih v NVO v zasavski regiji skoraj za polovico manjše kot je slovensko povprečje zaposlenih v NVO.

Projekti

Regionalni center NVORegionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru

 

Pisarni sta za osebna srečanja trenutno zaprti.